บริการงานภาคสนาม

TPS มีการบริการงานภาคสนามที่มีมาตรฐาน และเห็นผลชัดเจน

ทีมงานของ TPS ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากสายงานการบริหารหนี้โดยตรงและจากสายงานธุรกิจอื่นๆ