รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายอธิคม อ้นหนู ประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญา คนโท กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร
นางสาวรสสุคนธ์ เชื้อวีระชน รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารงานด้านไม่มีทรัพย์สิน
นายชัยยันต์ สุทธิวิลัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารระดับสูง
ฝ่ายบริหารงานด้านมีทรัพย์สิน
นายวิชัย เตชะคุณกรปรีดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารระดับสูง
ฝ่ายสนับสนุนองค์กรและกิจการสาขา