รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง ส่วนงาน
คุณ อธิคม อ้นหนู กรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญา คนโท รองกรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
คุณ รสสุคนธ์ เชื้อวีระชน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Collection Recovery Management Department
คุณ ณปภัช จันทร์หอม ผู้ช่วยผู้จัดการ Collection Recovery Management Department
คุณ เจนณรงค์ จันทรา ผู้จัดการ Collection Legal Management Department
คุณ วันชัย ภิญโญสวัสดิ์สกุล ทนายความ Collection Legal Management Department
คุณ ชัยยันต์ สุทธิวิลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ Collection Backend Management Department
คุณ ทวีศักดิ์ กล่ำอยู่สุข ที่ปรึกษาระบบไอที Taweesak Klamyusuk IT Consultant