รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง ส่วนงาน
คุณอธิคม อ้นหนู กรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
คุณกัญญา คนโท รองกรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
คุณเจนณรงค์ จันทรา รองกรรมการผู้จัดการ Collection Backend Management Department
คุณวันชัย ภิญโญสวัสดิ์สกุล ผู้จัดการ Collection Legal Management Department
คุณวิไลรัตน์ อินกันต์ ผู้จัดการ Manager Business Development Department
คุณรสสุคนธ์ เชื้อวีระชน ผู้จัดการ Collection Recovery Management Department