รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง ส่วนงาน
คุณอธิคม อ้นหนู กรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
คุณกัญญา คนโท รองกรรมการผู้จัดการ Branch Management Department
คุณรสสุคนธ์ เชื้อวีระชน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Collection Recovery Management Department
คุณเจนณรงค์ จันทรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Collection Legal Management Department
คุณวันชัย ภิญโญสวัสดิ์สกุล ทนายความ Collection Legal Management Department
คุณกัญญา คนโท (รักษาการแทน) Collection Backend Management Department