บริการด้านกฎหมาย

            การดำเนินการทางกฎหมายเป็นอีกบริการหนึ่งของ TPS เพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างได้รับความสะดวกในการดำเนินคดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการเร่งรัดหนี้สิน ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ในด้านการฟ้องคดีและการบังคับคดี การให้บริการของ TPS ครอบคลุมเขตอำนาจศาลทั่วประเทศ สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาและความต้องการของผู้ว่าจ้าง อีกทั้งยังสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามีระบบการให้บริการด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีการควบคุมอย่างทั่วถึงทุกสถานะ รวมไปถึงการรายงานสถานะคดีตามกระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ เรายังมีระบบการจัดเก็บเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารตัวจริง และเอกสารอิเลคทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูล ตามข้อกำหนด ISO 27001 ในการค้นหาเอกสารทางคดีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
• การฟ้องคดี
            การฟ้องคดีแพ่งเป็นการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำรงชีวิตประจำวัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บหนี้ หรือยุติข้อพิพาทได้ด้วยการประนีประนอมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้ว จึงจักนำกระบวนการของศาลมาเป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อยุติปัญหา โดยเมื่อศาลรับฟ้องแล้ว ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยังที่ทำการของศาลที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของลูกหนี้ นอกจากค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีแล้ว ยังต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดำเนินการ การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือชัดเจนเพียงพออาจส่งผลต่อมูลค่าหนี้ในการที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้กับเจ้าหนี้ได้
• การบังคับคดี
            การบังคับคดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเก็บหนี้ โดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา อันเกิดจากการบังคับคดี ซึ่งจำเป็นต้องใช้เอกสารที่หน่วยงานราชการให้การรับรอง เช่น คำพิพากษา หมายบังคับคดี เป็นต้น การบังคับคดีเป็นวิธีการบังคับตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเริ่มจากการสืบทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดได้ดังกล่าว หรือเป็นการอายัดเงินเดือนในสถานประกอบการของลูกหนี้ ทั้งนี้เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา