ระบบมาตรฐาน และรางวัลที่ได้การรับรอง


" Best Performance Q4 Award 2017 "
         By Kiatnakin Bank" Best Performance of The Year 2018 "
        Motorcycle Bucket 61-120 DPD Ranked Number 1 By Krungsri" ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก "
         ผ่านการอบรมกฎหมายใหม่  ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ.๒๕๕๘  เรื่อง " ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก " จัดโดยฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘
" การศึกษา พรบ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และ ความรู้ในสายงานติดตามทวงถามหนี้ "
         ในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการติดตามทวงหนี้ หัวข้อ "การศึกษา พรบ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และ ความรู้ในสายงานติดตามทวงถามหนี้ "  สายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ (On-site Training)  ณ  ห้องประชุมสัมมนาวิภาวดี บอลรูม,Princetion Park Sweet Hotel, ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
วัน เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559"หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน  การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้"
         หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด โดยนายอธิคม  อ้นหนู  กรรมการผู้จัดการ   ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘  แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

" หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่า บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ "

         นายวันชัย ภิญโญสวัสดิ์สกุล  ใบอนุญาตทนายความ 933/2541 เป็นหัวหน้าสำนักงาน
ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความฉบับที่ 2/2546 วันที่ 2 กันยายน 2546"หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน  การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้"
         นายวันชัย ภิญโญสวัสดิ์สกุล  ทนายความใบอนุญาตทนายความ 933/2541 ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด