วิสัยทัศน์,พันธกิจและค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เราคือทีมงานคุณภาพ  มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย  ให้บริการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าของเรา ”

พันธกิจ (Mission)
“ เราจะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการหนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นเลิศด้านบริการ  ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดบุคลากรมีคุณภาพ  ให้ผลตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม  เพื่อให้บุคลากรของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ค่านิยมขององค์กร
“ ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง  ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมสร้าง  ลูกค้าคือคนสำคัญ  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านผลงาน และตามเป้าหมาย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ”
ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง
เรามุ่งมั่นทำงานและ มีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล
ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมสร้าง
เราทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดีและเปิดกว้างรับฟังเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ตั้งไว้
ลูกค้าคือคนสำคัญ
เราให้ความสำคัญในการติดต่อลูกค้า และต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  พร้อมตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างสุดความสามารถ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านผลงาน และตามเป้าหมาย
เราพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างผลงานจัดเก็บ ให้เป็นเรื่องง่าย  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศผลงานตามเป้าหมายในทุก CODE  และการบริการของเรา
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
เราพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด