เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรื่องกิจ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ ชื่อย่อ (TPS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
ประวัติความเป็นมา
           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) ชื่อย่อ (TPS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551   โดยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท   จดทะเบียนในประเภท เป็นธุรกิจ กิจการรับติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ  ตั้งอยู่เลขที่ 107/17 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557    ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล)   ได้มีการเปลี่ยนย้าย สำนักงานที่ตั้งใหม่เนื่องจากอาคารเดิม คับแคบ ประกอบกับมีการขยายพื้นที่การทำงานใหม่เพื่อรองรับในอนาคต จึงได้มีการย้าย มาอยู่  164/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยผู้ก่อตั้ง หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล)
ท่านแรก คือ นายทัศนัย สุขสมบัติ
    โดยดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ก่อตั้งและสร้าง หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) มีการบริหารงาน ในการติดตามงาน ให้กับ บริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน ได้เป็นชื่อเป็น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) โดยรับงานติดตามงาน กลุ่ม back end 4w สาขาพิษณุโลก จะเป็นงานติดตามเก็บค่างวด และรับทรัพย์สินคืนให้กับทาง AYCAL ต่อมา เมื่อปี 2552 คุณทัศนัย ได้เจ็บป่วยลง ด้วยโรคมะเร็ง และได้ถึงแก่กรรม จึงได้มอบกิจการ หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) ให้กับ นายพงษ์เทพ เผือกทอง เข้ามาบริหารงานภายใน

ผู้บริหารยุคที่ 2 นายพงษ์เทพ เผือกทอง
     โดยดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ และมีอำนาจลงนาม ในระหว่างนั้น หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) ได้มีการขยาย งานออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีการรับงาน MC เข้ามาทำ และงาน HP พิษณุโลก และ HPนครสวรรค์ HP 7-9 งวด ลำปาง ซึ่งทำให้ หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) มีผลกำไรเพิ่มขึ้น ทุกปี ตั้งแต่ ปี 2552 – 2555 และ เมื่อเดือน มกราคม 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารสำนักงาน ใหม่ ของ หจก.ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ (พีแอล) เพื่อปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงาน และการทำงานที่เป็นระบบ พร้อมทั้ง พัฒนา องค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในยุคของปัจจุบัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยน ผู้บริหารใหม่ โดยให้ นายต่อศักดิ์ สงวนนาม เข้ามาบริหารงาน แทน

ผู้บริหารยุคที่ 3 (พ.ศ.2556- พ.ศ.2559) นาย สุพจน์ บรรจบ
     ในบรรดาผู้ถือหุ้น ได้มีการปรับเปลี่ยน สัดส่วนการลงทุนใหม่ โดย ให้นาย สุพจน์ บรรจบ เข้ามาบริหารงาน ในตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ และได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยให้เป็นสัดส่วน และทำให้มีการทำงานที่เข้าถึงได้ง่ายและมีการตรวจสอบง่ายขึ้น โดยตั้งแผนกขึ้นใหม่ดังนี้ 1.แผนกการเงิน 2. แผนกธุรการ 3.แผนกสายงานบริหารพัฒนาคุณภาพหนี้ และได้มีการพัฒนา และปรับปรุง สำนักงานใหม่ขึ้น โดยพัฒนาด้าน การทำงาน ด้านผลงาน ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมสำนักงาน

ผู้บริหารยุคที่ 4 (พ.ศ.2559- ปัจจุบัน) นายอธิคม อ้นหนู ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
     บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้น และฝ่ายบริหารงาน ภายใน และ ได้มีการปรับเปลี่ยน สัดส่วนการลงทุนใหม่ โดย ให้นาย สุพจน์ บรรจบ เข้ามาบริหารงาน ในตำแหน่ง และผู้ถือหุ้น
ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยให้เป็นสัดส่วน และทำให้มีการทำงานที่เข้าถึงได้ง่ายและมีการตรวจสอบง่ายขึ้น โดยตั้งแผนกขึ้นใหม่ดังนี้
    1. แผนกการเงิน
    2. แผนกธุรการ
    3. แผนกสายงานบริหารพัฒนาคุณภาพหนี้ ภาคสนาม
    4. แผนก Recovery Phone
    5. ส่วนงาน แผนพัฒนา และปรับปรุง สำนักงานใหม่ขึ้น โดยพัฒนาด้าน การทำงาน ด้านผลงาน ด้านบุคลากร
       และด้านสภาพแวดล้อมสำนักงาน กิจการสาขา และกำกับกิจการสาขา