โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน
(ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท)